Material Witness #7

material witness#7 web

Material Witness #7
2015
binoculars, false eyelashes, SWAROVSKI crystal, SWAROVSKI MARCASITE
supported by SWAROVSKI GEMS™